HCTECH hoàn thành giao bộ bơm hút chân không vòng dầu Wonchang cho công ty Trường Thắng